Horsens Sund By

§18-puljen: Økonomisk støtte til frivilligt arbejde. Ansøgningsfrist d. 15. november 2024

§18-puljen: Økonomisk støtte til frivilligt arbejde. Ansøgningsfrist d. 15. november 2024
Forside §18-puljen: Økonomisk støtte til frivilligt arbejde. Ansøgningsfrist d. 15. november 2024

§18-puljen yder tilskud til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde i Horsens Kommune.

Foreninger og frivillige fællesskaber søger midler og får tilskud til aktiviteter som f.eks. kurser, foredrag, inspirationsture, udflugter og lignende der styrker og udvikler frivillige fællesskaber i kommunen, samt gør en forskel for udsatte borgere.

Du kan få et overblik over kommunale puljer til frivillige, foreninger og lokalsamfund i Horsens Kommune her

Her kan du søge §18-puljen - fra start til slut

Du kan kontakte Sund By hvis I har spørgsmål vedr. §18-puljen. Det gør du på sundby@horsens.dk eller 76 29 36 75.

1. Ansøgning til puljen

Du finder kriterierne for puljen nedenfor under "Kriterier for tildeling af støtte". Husk at man skal søge inden aktiviteten/ arrangementet/ projektet gennemføres.

§18-puljen kan ansøges online, via e-mail eller afleveres som fysisk brev i Sund By Butikken.

 1. Online ansøgning kan tilgås her. Skemaet åbner i et nyt vindue – log ind med NemID, husk at gemme kladden, hvis I ønsker at afbryde ansøgningen undervejs.

 2. Ansøgningsskemaet kan også downloades her som PDF eller Word. Udfyld ansøgningsskemaet og aflever/send skemaet til Sund By Butikken, Åboulevarden 52, 8700 Horsens, eller send som mail til sundby@horsens.dk.

  Husk at du ikke må sende personfølsomme oplysninger (f.eks. cpr nummer). Ansøgninger som indeholder personfølsomme oplysninger skal sendes via online skema (se punkt 1.) eller afleveres i Sund By Butikken.

Når ansøgningsskemaet er udfyldt og afleveret, vil du på den oplyste mailadresse modtage en bekræftelse på modtagelse af ansøgningen fra Sund Bys §18-ansvarlige.

2. Behandling af ansøgningen og svar

Ansøgningen behandles af den tværkommunale bevillingsgruppe i forbindelse med to årlige runder, én i foråret og én i efteråret. Derudover er der, i uopsættelige tilfælde, mulighed for at søge straksmidler imellem de to runder.

Du kan forvente svar senest 6 uger efter ansøgningsfristen.

Efter at §18-gruppen har behandlet ansøgningen vil I modtage enten et tilsagnsbrev med et oplyst støttebeløb, som I er blevet tildelt samt udbetalingsskema og rapporteringsskema eller et afslagsbrev, hvis jeres ansøgning ikke modtager støtte.

3. Sådan gør I hvis I får tildelt midler

Når du udfylder udbetalingsskemaet er det vigtigt at I har sagsnummeret (det står i svarbrevet) og jeres forenings CVR-nummer ved hånden.

Udbetalingsskemaet udfyldes og afleveres. Det kan gøres på følgende måder:

 1. Online (hvis I også indsendte ansøgningen online)
 2. Sendes, hvis det ikke indeholder personfølsomme oplysninger via mail til sundby@horsens.dk eller afleveres i Sund By Butikken, Åboulevarden 52, 8700 Horsens.

Udbetalingsskemaet behandles herefter administrativt, og pengene vil være på foreningens konto inden for ca. 14 dage.

4. Sådan rapporterer I når aktiviteten er gennemført

Senest 3 måneder efter at aktiviteten/arrangementet/projektet er gennemført skal der indsendes regnskab og en kort rapportering vedr. anvendelsen af §18-tilskuddet.

Dette gøres ved at udfylde det rapporteringsskema, som I modtog i forbindelse med jeres svarbrev. Rapporteringsskemaet kan også findes her.

Rapporteringsskemaet udfyldes og afleveres. Det kan I gøre på følgende måder:

 1. Online (hvis I også indsendte ansøgningen og udbetalingsskemaet online)
 2. Sendes, hvis det ikke indeholder personfølsomme oplysninger via mail til sundby@horsens.dk eller afleveres i Sund By Butikken, Åboulevarden 52, 8700 Horsens.

Sammen med rapporteringsskemaet skal kvitteringer og bilag der dokumenterer anvendelsen af tilskudsmidlerne vedhæftes

Ansøgningsfrist

Deadline for den næste runde, 1. runde 2025, er fredag den 15. november 2024. 

Der skal søges forud for gennemførelse af en aktivitet / et arrangement.

Der er mulighed for at søge straksmidler i uopsættelige tilfælde, se ”ansøgning uden for ansøgningsrunderne” nedenfor.

Svarfrist og behandling af ansøgningerne
Ansøgere får svar cirka 6 uger efter ansøgningsfristen. Ansøgningerne behandles af en tværkommunal bevillingsgruppe.

Ansøgning uden for ansøgningsrunde

Der er reserveret en delpulje, der i uopsættelige tilfælde kan søges til frivillige sociale initiativer uden for ansøgningsrunderne.

Der anvendes ansøgningsskema som ved ansøgning til deadlines. Gør venligst opmærksom på, om I ønsker ansøgningen behandlet uden for runderne.

Kriterier svarer til gældende kriterier for §18-ansøgninger. Se kriterierne længere nede i menuen.

Kriterier for tildeling af støtte

Der kan ydes støtte til:

 • Sociale og sundhedsfremmende aktiviteter, der øger livskvaliteten for borgerne i Horsens Kommune.
 • Aktiviteter, der bæres af frivillig ulønnet arbejdskraft (der kan undtagelsesvis ydes tilskud til løn, f.eks. i forbindelse med større samarbejdsprojekter)
 • Samarbejdsaktiviteter, der foregår i samarbejde mellem flere frivillige foreninger og/eller mellem frivillige foreninger og Horsens Kommune (f.eks. større arrangementer)
 • Aktiviteter, der styrker sociale netværk og fællesskaber 
 • Aktiviteter, der fremmer sunde, gode og meningsfulde liv.
 • Aktiviteter, der styrker og udvikler den frivillige indsats (f.eks. kurser for frivillige)

 Eksempler på konkrete aktiviteter der kan søges støtte til:

 • Aktiviteter, som rekrutterer, opkvalificerer og fastholder frivillige.
 • Annoncering, trykning af foldere/programmer
 • Transport ifm. udflugt (Max tilskud til transport er 6.000 kr. og foreninger kan søge om tilskud til 1 udflugt om året)
 • Foredrag, faglige oplæg, sangaktiviteter m.m.

Der ydes sædvanligvis ikke støtte til:

 • Anskaffelser til den daglige drift
 • Administration, herunder løn, porto, kontorartikler, telefon og kørsel. Der kan dog ydes støtte til drift i særlige tilfælde – f.eks. i en etableringsfase og i forbindelse med større samarbejdsprojekter
 • Rejser og fortæring
 • Den frivillige indsats, der alene består af bestyrelsesarbejde
 • Foreninger, organisationer eller enkeltaktiviteter, som primært har et politisk/ religiøst/ underholdende/ kommercielt formål
 • Landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter, indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed mm.

 Hvad bliver vægtet i fordelingen?

 • Nytænkning i forhold til målgruppe eller aktivitetsindhold
 • Særlig opmærksomhed på aktiviteter/projekter der ikke kan gennemføres uden støtte
 • At borgere med særlige behov får nye muligheder, netværk og øget livskvalitet
 • Direkte inddragelse af borgeren
 • Aktiviteter, der har fokus på at inkludere nye medlemmer og frivillige
 • Aktiviteter, der udvikler eller fejrer den frivillige indsats
 • Der sker en fordeling af midler inden for hele Horsens Kommune.

Rådgivning om puljer - herunder fonde.dk

Sund Bys borger-, forenings- og frivillighedskonsulent rådgiver om §18-puljen og andre relevante puljer. Hvis du ønsker at finde både lokale og landsdækkende fonde kan du blandt andet få hjælp til at oprette din forening på fonde.dk. Derudover er det muligt at få råd og vejledning fra borger-, forenings- og frivillighedskonsulenten i forbindelse med ansøgning til både den lokale §18-pulje, men også hvis der er brug for sparring eller rådgivning i forbindelse med ansøgning til nationale puljer og fonde.

Gratis adgang for foreninger til fondsportalen fonde.dk

Horsens Kommune har indgået en aftale med fondsportalen fonde.dk, således at også foreninger i Horsens Kommune kan få adgang til portalen gratis. Der er ca. 2400 private fonde og offentlige puljer i deres database. Man kan søge på fonde ud fra forskellige relevante kriterier.

Det er kun foreninger der kan få adgang, kun en person per forening, og man må ikke videregive password/brugernavn til andre i hverken foreningen eller i andre foreninger.

Send Sund Bys borger-, forenings- og frivillighedskonsulent følgende oplysninger på mail:

 • Navn på foreningen.
 • Fulde navn på den person i foreningen, der skal have password/brugernavn, samt personens email adresse.
 • Oplysningerne sendes derefter til fonde.dk, der så sender password og brugernavn direkte til foreningens kontaktperson.

Husk, at det ikke er sikker at skrive personlige oplysninger i en almindelig e-mail. Det gælder fx dit cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger. Du kan skrive sikkert til os via Digital Post her.

Har du generelle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte borger-, forenings- og frivillighedskonsulenten i Sund By på tlf. 76 29 36 75.

Oversigt over seneste ansøgningsrunder

Ansøgningspuljen 2023. 105 foreninger/projekter fik tilsagn, 38 fik afslag

Ansøgningspuljen 2022. 95 foreninger/projekter fik tilsagn, 39 fik afslag

Ansøgningspuljen 2021. 64 foreninger/projekter fik tilsagn, 31 fik afslag 

Ansøgningspuljen 2020. 95 foreninger/projekter fik tilsagn, 24 fik afslag 

Ansøgningspuljen 2019. 105 foreninger/projekter fik tilsagn, 26 fik afslag 

 

 

#Horsenssundby
bubble